گواهینامه HSE-MS  شامل دو عبارت MS , HSE مخفف Health Safety Environment Management System  به معنای سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست است که بیان کننده ی دو استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001  می باشد.
این سیستم، کلیه خطرات ناشی از ایمنی و بهداشت شغلی و جنبه های زیست محیطی را شناسایی کرده و آن ها را تحت کنترل قرار داده و با اقدامات موثر و اثربخش آن ها را حذف و یا کاهش می دهد.
هر سازمانی که گواهینامه HSE  را داراست، به این معنی است که آن سازمان، کلیه ضوابط مربوط به محیط زیست و همچنین کلیه ضوابط مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان خود را رعایت می کند.

    از جمله مزایای اخذ گواهینامه HSE برای شرکت های پیمانکاری عبارت است از :

_ ارزیابی میزان ریسک ناشی از اجرای فعالیت ها مرتبط با محصولات و خدمات
_ ترغیب کارکنان جهت افزایش اعتماد آن ها نسبت به مدیریت به واسطه تلاش برای ایجاد محیط کاری ایمن
_ حذف و کاهش میزان ریسک مرتبط با مخاطرات و کاهش و حذف جنبه های زیست محیطی
_ کاهش خسارت های مستقیم و غیر مستقیم حوادث
_ کاهش صدمات جانی و نقص عضو و کارکنان در محیط کار
شرایط و مراحل اخذ گواهینامه HSE-MS می تواند بر اساس نیاز واقعی مجموعه متقاضی دارای تعاریف مختلف باشد. این صدور به موجب سفارش خود مشتریان بر اساس اهداف متعددی صورت می پذیرد.در صورتی که سازمانی قصد اخذ گواهینامه های مربوطه با اعتباردهی مراجع اعتبار دهنده را داشته باشد، می بایست دو استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 را هم زمان اخذ کند.
لازم به توضیح است برای طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت HTS بهتر است ابتدا و یا همزمان سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 نیز طراحی و پیاده سازی گردد.
از انتخابتان متشکریم *

   


در طول  تدوین مطالب انواع شرکت های تجاری از مجامع عمومی عادی سالیانه،عادی بطور فوق العاده،فوق العاده و هیئت مدیره سخن گفته شد اما باید دید که تنظیم صورتجلسات در مجامع فوق چگونه است و چه تصمیمی به موجب چه نوع صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکت ها اعلام می گردد.
همان گونه که ذکر شد هر نوع تغییری در اساسنامه ی شرکت باید به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به ثبت شرکت ها اعلام گردد.بنابراین لازم است ابتدا اعضاء شرکت و یا هیئت رئیسه  جلسه برگزار شده از مواد اساسنامه شرکت اطلاع کافی و کامل داشته باشند،که در این صورت نکات ذیل را  ضمن انشاء و نگارش موضوعات مورد نظر بصورت صورتجلسه قابل قبول تنظیم می نمایند.

نحوه ی تنظیم صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده:
1-عنوان صورتجلسه،«صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده»
2-نام کامل شرکت و نوع حقوقی شرکت  و شماره ثبت
3-سرمایه ثبت شده ی شرکت
4-محل و تاریخ و ساعت برگزاری مجمع و ذکر تعداد اعضاء شرکت کننده در مجمع و در صورت نشر آگهی دعوت،اشاره به روزنامه ناشر و تاریخ و مفاد آگهی
5-در صورتی که تعداد اعضاء شرکت محدود باشد نام و نام خانوادگی و تعداد سهام آن ها
6-تعیین اعضاء هیئت رئیسه(در خصوص شرکت سهامی)
7-نگارش تصمیمات اتخاذ شده در خصوص تغییر ماده یا موادی از اساسنامه شرکت و یا موادی که در صلاحیت مجمع فوق می باشد با ذکر جزئیات مربوط به آن
به عنوان مثال افزایش سرمایه،که باید مشخص شود سرمایه از چه مبلغی به چه مبلغی افزایش یافته،از محل آورده نقدی یا غیر نقدی بوده و طریقه ی عمل مشمول کدامیک از مواد 157 و 158 لایحه اصلاحی قانون تجارت می باشد و نیز تغییرات مربوط به تعداد سهام و یا ارزش اسمی سهام و غیره چگونه است.همچنین ماده مربوط به سرمایه شرکت در اساسنامه نیز که به موجب تصمیم فوق اصلاح گردیده ذکر می گردد.
یا نقل و انتقال سهام با نام  که پس از قید مراتب وفق ماده 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت در دفتر ثبت سهام با نام،نام و نام خانوادگی واگذار کننده سهام و تعداد سهام با ذکر مشخصات کامل سجلی و آدرس کامل محل سکونت انتقال گیرنده سهام در صورتجلسه قید می شود.سپس با تعیین وکیل شرکت مشخصات وی را جهت امضاء ذیل دفاتر به ثبت شرکت ها اعلام می نماید.
آنگاه صورتجلسه امضاء و به ضمیمه مدارک لازم به مرجع ثبت شرکت ها تحویل می گردد که البته با درخواست کتبی که به امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت رسیده باشد مرجع ثبت شرکت ها اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

نحوه ی تنظیم صورتجلسات مجمع عمومی :
عادی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده
1-عنوان صورتجلسه«صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده
2-نام کامل شرکت و نوع حقوقی شرکت و شماره ی ثبت
3-سرمایه ی ثبت شده ی شرکت
4-محل و تاریخ و ساعت برگزاری مجمع و ذکر تعداد اعضاء شرکت کننده در مجمع و در صورت نشر آگهی دعوت،اشاره به روزنامه ناشر و تاریخ و مفاد آگهی
5-تعیین اعضاء هیئت رئیسه(در خصوص شرکت های سهامی)
6-نگارش تصمیمات اتخاذ شده در خصوص تعیین:
الف)اعضاء هیئت مدیره با ذکر نام و نام خانوادگی آنان و اصلی یا علی البدل بودن آن ها
ب)بارزسان شرکت با ذکر مشخصات کامل سجلی آن ها و اصلی یا علی البدل بودن هر یک از آنان همچنین قید نشانی کامل محل سکونت ایشان
ج)تعیین روزنامه کثیرالانتشار
د)تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان با ذکر سال مالی مربوط
سپس با تعیین وکیل شرکت مشخصات وی را جهت امضاء ذیل دفاتر به ثبت شرکت ها اعلام می نمایند.
صورتجلسه امضاء و به ضمیمه مدارک لازم و با درخواست کتبی دارندگان امضاء مجاز مراتب انجام تغییرات به ثبت شرکت ها اعلام می گردد.

صورتجلسه ی هیئت مدیره:
بدیهی است وقتیکه اعضاء هیئت مدیره در صورتجلسه مجمع عمومی عادی یا حسب مورد فوق العاده تعیین می گردند صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین سمت هر یک از اعضاء خود و نیز دارندگان امضاء مجاز شرکت و حسب مورد تعیین وظایف مدیر عامل به مرجع ثبت شرکت ها به انضمام هر یک از صورتجلسات مجامع فوق ارائه می گردد که باید نکات ذیل در آن رعایت و نگارش یافته باشد.
1-عنوان صورتجلسه«صورتجلسه ی هیئت مدیره»
2-نام کامل شرکت،نوع حقوقی شرکت و شماره ی ثبت
3-محل و تاریخ ساعت برگزاری جلسه با ذکر تعداد اعضاء هیئت مدیره شرکت کننده در جلسه و در صورت نشر آگهی دعوت از اعضاء هیئت مدیره و یا دعوت به هر طریق قانونی و مقرر شده،اشاره به آن
4-ذکر نام و نام خانوادگی و سمت هر یک از آنان و نیز ذکر نام و نام خانوادگی مدیر عامل و تصریح به اینکه وی عضو هیئت مدیره نیز می باشد و یا از خارج برای تصدی این سمت انتخاب شده است.
5-معرفی دارندگان امضاء مجاز شرکت با ذکر جزئیات و مواردی که جهت رتق و فتق امورات شرکت نیاز به امضاء دارند.البته جهت معرفی دارندگان حق امضاء مجاز شرکت به ماده مربوط در اساسنامه شرکت نیز باید توجه نمود.سپس صورتجلسه به امضاء حاضرین در جلسه با ذکر نام و نام خانوادگی آن ها رسیده و نگارش صورتجلسه با اشاره به نام و نام خانوادگی غایبیبن در جلسه خاتمه می یابد.
تذکر:ارائه مدارک لازم و مورد نیاز به انضمام صورتجلسه فوق الذکر به مرجع ثبت شرکت ها الزامی است.

   


طبق ماده 24 لایحه اصلاحی : " سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده ی میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد..."  بنابراین ، هر سهم معلوم می کند که نسبت به کل سرمایه ، صاحب آن تا چه اندازه ای می تواند در اداره امور شرکت ، از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رای، مشارکت داشته باشد. همچنین ، چه مقدار از منافع حاصل از فعالیت شرکت ، به او تعلق دارد و در برابر شرکت ، اگر همه مبلغ سهم را نپرداخته باشد، چه میزان تعهد مالی خواهد داشت.
سهم ممکن است بانام یا بی نام باشد. در ذیل ، ضمن توضیح کامل راجع به سهام بانام و بی نام ، به پاسخ این سوال اصلی می پردازیم که در ثبت شرکت ، سهام بی نام بهتر است یا بانام . شایان ذکر است شما عزیزان ، در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این رابطه می توانید با ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل نمایید. همکاران ما در این مرکز، با سال ها تجربه ی موفق ، آماده ی خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.

    سهم بانام و سهم بی نام

الف ) سهم بانام
سهمی است که بر مالکیت شخص معینی دلالت می کند و نام و مشخصات صاحب سهم در ورقه سهم و در دفتر ثبت سهام شرکت درج می گردد و در موارد ذیل صدور سهام بانام الزامی است :
_ مادامی که تمام مبلغ اسمی هر سهم بی نام پرداخت نشده باشد.
_ سهامی که مدیران شرکت به عنوان وثیقه می سپارند و تا خاتمه مفاصا حساب دوره تصدی مدیران ، غیر قابل انتقال می باشد.
_ سهام محجورین و صغار به منظور حمایت از حقوق آن ها .
_ سهام بانام و هرگونه نقل و انتقال آن ها باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد والا فاقد اعتبار قانونی برای شرکت و اشخاص ثالث خواهد بود.
در صورتی که قسمتی از مبلغ اسمی سهم بانام پرداخت نشود، منتقل الیه قایم مقام ناقل خواهد بود.
ب) سهم بی نام
سهمی است که نام دارنده در آن درج نمی شود و به صورت سند در وجه حامل تنظیم و دارنده آن مالک شناخته می شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد. این سهم به راحتی قابل نقل و انتقال بوده و انتقال مالکیت با قبض و اقباض ( تحویل دادن و تحویل گرفتن است ) تحقق می یابد.
این نوع سهام از حیث صلاحیت محاکم در حکم اموال منقول است و باید به دادگاه محلی رجوع شود.
اثر حقوقی مربوط به سهام بانام و بی نام در کیفیت انتقال آن است
اول ) انتقال سهم بی نام. همان طور که گفته شد سهم بی نام در حکم اسناد در وجه حامل است مثل چک ، سفته و برات در وجه حامل. این گونه اسناد از نظر مالکیت مثل اسکناس هستند یعنی نزد هر کسی یافت شود متعلق به همان شخص محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود ( مثلاَ ثابت شود که سند مفقود یا سرقت شده و یا به وسایل دیگری مثل کلاهبرداری به دست دیگری افتاده است ) . مادام که تمام قیمت اسمی سهام پرداخت نشده صدور سهم بی نام و گواهینامه موقت بی نام ممنوع است. به صاحبان این گونه سهام مادام که تمام قیمت اسمی آن پرداخت نشده فقط می توان گواهینامه موقت بانام داد . ( ماده 30 )
انتقال گواهینامه موقت بانام قبل از پرداخت تمام قیمت اسمی سهم ، بلامانع است ولی در این صورت از نظر تعهدات مربوط به پرداخت مبلغ باقیمانده انتقال گیرنده جانشین انتقال دهنده خواهد شد. ( ماده 34 )
همان طور که گذشت ، انتقال سهم بی نام به قبض و اقباض است و نیاز به ثبت انتقال در دفتر سهام نیست.
دوم ) انتقال سهم بانام. انتقال سهام بانام ، بر عکس، مستلزم ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت است و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند. در صورتی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده باشد ، نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقالات سهم معتبر خواهد بود.
ضمناَ باید یادآوری کرد که برخلاف سایر شرکت ها که نقل و انتقال سهام منوط به موافقت تمام یا بعضی از شرکاست، در شرکت های سهامی عام اصولاَ نقل و انتقال سهام ، اعم از بی نام مجاز است و طبق ماده 41 لایحه اصلاحی نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام باشد ولی در شرکت های سهامی خاص، با توجه به مفهوم مخالف ماده مزبور ، نقل و انتقال سهام می تواند به موافقت مقامات مزبور باشد.

    در ثبت شرکت سهام بی نام بهتر است یا بانام ؟

حال سوال این است کدامیک از این دو سهام در ثبت شرکت مناسب تر است ؟
با توجه به دلایلی که در ذیل گفته خواهد شد ، سهام با نام مناسب تر است.
1. از لحاظ امنیتی سهام بانام بهتر است.
توضیح آنکه ، سرقت و یا مفقود شدن سهام بی نام و همچنین خیانت در امانت امین و وکیل نسبت به سهام بی نام که به آن ها سپرده شده ، خطر بزرگی برای صاحب آن محسوب می شود ، زیرا بی نام بودن سهم مانع شناسایی دارنده اصلی می شود و سارق و یا یابنده به آسانی می تواند سهم مزبور را در بازار بورس و یا خارج از آن به اشخاص دیگر بفروشد و خریدار نیز حق دارد به تصرف خود به عنوان مالکیت استناد نماید. در حالی که در سهام بانام ، در هنگام سرقت یا مفقود شدن یا جعل امکان اثبات ادعا راحت تر است.
2. از طریق سهام بانام خواهید توانست هویت همه صاحبان سهام را بشناسید و بهتر بتوانید بر توزیع سهام های شرکت خود نظارت کنید.
همان طور که اشاره شد، در سهم بانام ، اسم و مشخصات صاحب سهم روی ورقه سهم قید می گردد. افزون برآن ، نام و مشخصات صاحب سهم در دفتری که به نام " دفتر ثبت سهام " نزد شرکت موجود است ، به همراه شماره سهم نوشته می شود.چنانچه می خواهید شرکتی ثبت کنید که نیاز به رابطه ی مداوم با سهام داران دارد ، بهتر است سهام خود را بانام قرار دهید. بدین ترتیب، کنترل شرکت بر سهامداران راحت می شود. 

   


منظور از شرکت های کاریابی، شرکت هایی می باشند که توسط اشخاص برای راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار و شاغلین، شناسایی فرصت های شغلی در داخل و یا خارج از کشور جهت به کار گماری متقاضیان کار و تامین درخواست متقاضیان نیروی کار راه اندازی می گردند.
به استناد مفاد مندرج در ماده 19 آیین نامه اجرایی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی ، عمده ترین وظایف شرکت های کاریابی داخلی به شرح ذیل می باشد :
الف) شناخت بازار کار داخلی
ب) راهنمایی و مشاوره شغلی جویندگان کار و کارفرمایان
پ) شناسایی فرصت های شغلی داخلی در محدوده استقرار فعالیت شرکت کاریابی
ت) معرفی و به کارگماری کارجویان واجد شرایط در واحدهای پذیرنده
ث) تهیه گزارش های تخصصی دوره ای مربوط به بازار کار محدوده فعالیت موسسه کاریابی و ارائه آن به مراجع ذیربط
چ) راهنمایی و معرفی جویندگان کار فاقد مهارت به مراکز آموزش فنی و حرفه ای به منظور فراگرفتن مهارت های مورد نیاز بازار کار با هماهنگی اداره کل استان
ج) ورود اطلاعات بازار کار به شبکه ملی بازار کار به صورت به هنگام و بهره برداری از اطلاعات آن
ح) ارسال به موقع اطلاعات و آمار عملکرد ماهانه به اداره کل استان بر اساس ضوابط وزارت
خ) حفظ و نگهداری اطلاعات شغلی و هویتی جویندگان کار
د) استفاده از شبکه ملی سراسری بازار کار
ذ) هماهنگی با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به منظور توسعه دوره های آموزشی متناسب با نیازهای داخلی و خارجی
ط) مبادله اطلاعات با سایر موسسات کاریابی به منظور تامین نیروی کار مناسب کارفرمایان

    شرایط لازم جهت تاسیس شرکت کاریابی

1- تابعیت دولتی جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان اسلام
2- نداشتن سابقه کیفری موثر به تایید مراجع ذیصلاح
3- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
4- داشتن حداقل سن 30 سال تمام
5- دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس ترجیحاَ در یکی از رشته های علوم اقتصادی / مدیریت / حقوق / علوم تربیتی / روانشناسی / مشاوره راهنمایی شغلی / جامعه شناسی و خدمات اجتماعی
نکته : موسسات ایجاد کاریابی تخصصی، علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته های مرتبط با حوزه فعالیت، لازم است با قوانین و مقررات حوزه تخصصی آشنا باشند.
6- ارائه گواهی مربوط به گذراندن دوره های آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات بازار کار و کاریابی از موسسات آموزشی معتبر
7- داشتن سابقه و تجربه کاری در زمینه فعالیت کسب و کار حداقل به مدت 5 سال
8- اشخاص حقوقی متقاضی فعالیت باید موضوع فعالیت خود را در اساسنامه شرکت ثبت نمایند.

    مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت کاریابی

1- اصل و کپی کارت ملی و تمامی صفحات شناسنامه
2- اصل و کپی کارت پایان خدمت
3- عکس سه در چهار ( دو قطعه )
4- تکمیل فرم پرسشنامه توسط متقاضی

    اقدامات لازم جهت تاسیس شرکت کاریابی

- ارائه درخواست ثبت شرکت از سوی متقاضی به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- بررسی درخواست توسط اداره کل تعاون، سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، کار و رفاه اجتماعی، مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری و انجمن صنفی کاریابی های استان
- شرکت در آزمون ( در صورت تایید پرونده )
- در صورت کسب نمره قبولی، از متقاضی جهت شرکت در مصاحبه دعوت به عمل می آید.
- در صورت تایید در مصاحبه و استعلام از مراجع ذیربط توسط واحد نظارت بر کاریابی ها، موضوع به متقاضی جهت تعیین محل تاسیس موسسه کاریابی اعلام می گردد.
- بازدید از محل تاسیس توسط کارشناس نظارت بر کاریابی
- صدور مجوز تاسیس شرکت کاریابی به مدت 5 سال در صورت تایید محل 

   


ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در دو نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.
تاریخ اظهارنامه دارای آثار حقوقی فراوانی است که باید متقاضی توجه لازم نسبت به آن داشته باشد. با توجه به بند ( الف ) ماده 27 قانون مصوب 1386، تاریخ اظهارنامه مربوط به ثبت طرح صنعتی همان تاریخ تسلیم آن به اداره مالکیت صنعتی است ، مشروط بر اینکه در زمان تسلیم ، اظهارنامه حاوی کلیه اطلاعاتی باشد که شناسایی متقاضی و همچنین نمایش گرافیکی کالای متضمن طرح صنعتی را میسر سازد.
اظهارنامه باید در بردارنده مشخصات طرح باشد و در مواردی که متقاضی همان طراح نیست، اظهارنامه باید به همراه مدرکی باشد که ذی حق بودن متقاضی را برای ثبت طرح صنعتی ثابت نماید.

    انتقال حق مالکیت اظهارنامه طرح صنعتی در جریان ثبت

همان طور که در ماده 48 قانون مصوب 1386 آمده است، حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط به طرح صنعتی قابل واگذاری است.
همچنین با توجه به ماده 50 قانون مصوب 1386، قرارداد اجازه بهره برداری در رابطه با اظهارنامه مربوط به طرح صنعتی نیز امکان پذیر است.
در اجرای مواد یاد شده در قانون، در ماده 80 آیین نامه مصوب 1387 آمده است که انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطای هرگونه اجازه بهره برداری از آن باید به درخواست کتبی هر ذی نفع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد.
اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه مقرره در جدول هزینه ها خواهد بود.
با توجه به مواد یادشده ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد :
1- مالکیت اظهارنامه مربوط به طرح صنعتی قابل واگذاری به اشخاص است. همچنین اعطای هرگونه اجازه بهره برداری از اظهارنامه مربوط به طرح صنعتی نیز امکان پذیر می باشد.
2- تغییر در مالکیت اظهارنامه به درخواست کتبی هر ذی نفع از اداره مالکیت صنعتی انجام شده و باید در آن اداره به ثبت برسد. تاثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذکور است. به عبارت دیگر چنانچه این تغییر به اداره مالکیت صنعتی منعکس نشود و به ثبت نرسد نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد نخواهد بود.
3- قرارداد اجازه بهره برداری نسبت به اظهارنامه طرح صنعتی باید به اداره مالکیت صنعتی تسلیم شود. اداره یاد شده با توجه به ماده 50 قانون ، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ و اجازه بهره برداری را ثبت و آگهی می کند. تاثیر این قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراتب فوق است.
4- اجازه بهره برداری در هر حال آگهی می شود اما تغییر در مالکیت اظهارنامه نیاز به آگهی ندارد.
5- در فرضی که طراح حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه را به دیگری انتقال می دهد، منتقل الیه جایگزین وی در ادامه فرآیند  و با انجام فرآیند ثبت و اخذ گواهینامه مربوط حقوق مادی ناشی از ثبت طرح متعلق به او خواهد بود.

    استرداد اظهارنامه

حق استرداد اظهارنامه از جمله حقوقی است که در قانون مصوب 1386 برای متقاضی تحت شرایطی پیش بینی شده است.
با توجه به ماده 26 قانون مصوب 1386، متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه در جریان بررسی است، آن را مسترد نماید.
ماده 79 آیین نامه مصوب 1387 در اجرای ماده 26 قانون مصوب 1386 به شرح ذیل تدوین شده است :
متقاضی یا نماینده قانونی او در در هر زمان قبل از ثبت طرح صنعتی می تواند ضمن تسلیم درخواست تسلیم کتبی به مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد.
در صورت استرداد اظهارنامه هزینه های پرداختی مسترد نخواهد شد. 

   


اظهار نامه

چهارشنبه 10 مرداد 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |

ارسال اظهارنامه به منزله مطالبه طلب رسمی است که از طریق دایره ابلاغ اظهار نامه انجام می گردد.

    در تنظیم اظهارنامه رعایت نکات ذیل الزامی است

الف : تهیه اوراق اظهارنامه

ب :  تعداد اوراق اظهارنامه

جهت ارسال اظهارنامه برای یک شخص ، فرم اظهارنامه در سه نسخه تنظیم و ارسال می گردد در صروتیکه تعداد متعهدین اصلی از یک شخص بیشتر باشد برای هر یک از متعهدین به صورت جداگانه و با نام و نشانی علیحده اظهارنامه مستقلی تهیه  و ارسال می گردد

    ج  مندرجات اظهارنامه

در اظهارنامه می بایست طلب متقاضی با ذکر مبلغ و مستندات مربوطه بطور مصرح و منجز با روز و ماه و سال قید گردد  و از درج عباراتی چون    دو ماه پس از رویت اظهارنامه و یا   ظرف چند ماه بعد  و غیره که تاریخ پرداخت را با ابهام مواجه می سازد اکیدا خودداری شود . توجه گردد در متن اظهار نامه شمارهخزانه داری کل سفته ها بطور دقیق درج گردد. به طور مثال

مخاطب محترم، به موجب ان اظهار نامه وجه سفته های / سفته  به شماره خزانه داری کل    .......... که صادر نموده اید مطالبه و مقرر می شود که در تاریخ .......   پرداخت نمایید بدیهی است در فرض عدم پرداخت و تادیه وجه ، ناگزیر سفته های مذکور وفق مقررات واخواست خواهد گردید

    نکات قابل توجه در اظهارنامه

 ابلاغ اظهارنامه را رسما و مستمرا و در فواصل زمانی مناسب از مراجع قضایی پیگیری و نسخه خود را دریافت نمائید و منتظر ارسال از مراجع قضایی نباشید.

دایره ابلاغ در بدو امر بهنگام تحویل گرفتن اوراق اظهارنامه مهر متضمن شماره و تارخ ورود به دایره اظهارنامه نقش نموده و رسیدی حاو شماره و تاریخ مذکور به متقاضی ابلغ می دهد که حفظ رسید مذکور برای گرفتن اظهار نامه ضروری می باشد.

توجه شود برای واخواست سفته ها نیازی نیست که الزاما از سررسید سفته تا روز دهم صبر کنید بلکه می توانید از فردای روز سررسید تا روز دهم یکی از روزها را برای واخواست سفته اختصاص دهید .

واخواست سفته می بایست حتما ظرف مدت ده روز از تاریخ سررسید صورت گیرد در غیر اینصورت ، در صورت واخواست سفته در خارج از موعد قانونی کمترین معظلی که متوجه دارنده می شود ضرورت تودیع خسارت احتمالی بنا بر نظر مرجع قضایی جهت اخذ قرار تامین خواسته خواهد بود.

    تکمیل مندرجات واخواست نامه

متن واخواست نامه در واقع از چهار بخش اصلی تشکیل گردیده که می بایست تکمیل گردد

    صدر واخواستنامه   

محلی است که درج مشخصات متقاضی واخواست و اعتراض کننده و نیز مشخصات دقیق شخصی که واخواستنامه علیه او تنظیم می گردد تعبیه شده است

دقت شود مشخصات بدهکار بصورت کامل مشتمل بر انم و انم خانوادگی و نلم اشخاص حقوقی وفقنام مندرج در اساسنامه و روزنامه رسمی و نشانی بدهکار درج گردد.

توجه داشته باشید برای استفاده از مزیت کامل اسناد تجاری در قانون تجارت از جمله مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها و اخذ قرارتامین بدون تودیع خسارت احتمالی ، دارنده سفته باید ظرف یکسال از تاریخ واخواست ، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم و اقامه دعوی نماید. اگر دارنده سفته به ان وظیفه قانونی عمل نکند ، دعوی او علیه ظهرنویس ها پذیرفته نمی شود . مضافا اینکه طبق ماده 318 ق.ت هرگاه سفته از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشد  مهلت اقامه دعوی پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه یا اخرین تعقیب قضایی می باشد لیکن مستفاد از ماده 319 قانون مزبور چنانچه وجه سفته را نتوان به واسطه حصول مرور زمان 5 ساله مطالبه نمود ، دارنده سفته می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله که مهلت آن ده سال می باشد ، وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلا جهت کرده است مطالبه نماید.

دارنده سفته ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده ، می تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند . در این حالت پس از صدور حکم ، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده ، به سایرین تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته ، ممکن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند

   


مقدمه:
سرمایه گذاری تاجر خارجی در ایران به طور کلی پس از تصویب قانون ثبت شرکت ها(11/3/1310) آغاز شد و خارجیان تحت پوشش شرکت های ایرانی به فعالیت بازرگانی می پرداختند.اما پس از تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 7 آذر 1334 با اصلاحات بعدی و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1335،سرمایه گذاری خارجی در ایران با حمایت دولت افزایش یافت .قانون مزبور تضمیناتی برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی در نظر گرفته بود.بعد از انقلاب اسلامی 1357 و جنگ تحمیلی،سرمایه گذاران خارجی در ایران تا سال 1372 تقریباَ به حال رکود درآمد،متعاقباَ قانون مناطق آزاد تجارتی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران در سال 7/6/1372 به تصویب رسیده و قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی نیز مورد تنفیذ قرار گرفت.ضمناَ ضوابط پذیرش سرمایه گذاری خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی در جلسه مورخ 28/7/1378 هیات وزیران به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرار گرفت که به موجب آن پیشنهاد و سرمایه گذاری خارجی در چارچوب مصوبه قانون مزبور از طریق سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به تایید هیاتی در بانک مرکزی (موضوع ماده 2 قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی) رسیده و سپس شورای عالی سرمایه گذاری آن را تصویب نمود(ماده 1 تصویبنامه ضوابط پذیرش سرمایه گذاری خارجی) بالاخره قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در 19 اسفند ماه 1380 در 25 ماده در مجلس شورای اسلامی تصویب شد .متعاقباَ نظر به اینکه قانون مزبور مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت لذا در اجرای اصل 112 قانون اساسی در 4/3/1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و آیین نامه اجرایی قانون مزبور در 24/6/1381 توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تنظیم گردید.ضمناَ قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی 7/9/13334 و آیین نامه اجرایی آن بنا به ماده 24 قانون جدید نسخ شد.

با توجه به رشد جمعیت افزایش تقاضا برای مصرف،جذب سرمایه های خارجی در شکوفایی اقتصاد کشور حائز اهمیت می باشد.امروزه گرایش قوانین کشورهای مختلف بر این است که حتی المقدور بین سرمایه گذار داخلی و خارجی تبعیض قائل نشوند.تشریفات طولانی سرمایه گذاری و کسب مجوزها،تزلزل در حقوق مالکیت،محدودیت آزادی ورود و خروج ارز و ایجاد ناامنی در سرمایه گذاری،از جمله موانع در این زمینه می باشد.

الف-سرمایه گذاری مستقیم تاجر خارجی یا ایرانی با استفاده از منشا خارجی در ایران
به موجب مواد 6 و 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 22/4/1381 هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خارجی یا ایرانی با استفاده از سرمایه یا منشا خارجی که مجوز سرمایه گذاری را از هیاتی بنام هیات سرمایه گذاری خارجی اخذ نماید،می تواند سرمایه های نقدی و یا غیر نقدی خود را که شامل وجوه،ماشین آلات،تجهیزات،ابزار و قطعات یدکی،مواد اولیه و افزودنی و کمکی،بالاخره حق اختراع،دانش فنی،اسامی و علائم تجارتی و خدمات تخصصی خود را به کشور وارد کند.ضمناَ سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به موجب ماده 15 آیین نامه اجرایی 24/6/1381 قانون مزبور درخواست کتبی متقاضیان را به همراه مدارک و نمونه های مربوط دریافت نموده و پس از اخذ نظر وزارتخانه های ذی ربط و نظریه کارشناسی حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری پرونده را به هیات سرمایه گذاری خارجی تقدیم نماید.این هیات به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و با شرکت معاون وزیر امور خارجه و معاون اقتصادی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(معاونت نظارت و راهبردی)،معاون رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد معاونین وزارتخانه های ذی ربط تشکیل می گردد و پذیرش سرمایه گذاری خارجی موکول به تصویب هیات مزبور با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد.ضمناَ تصریح گردیده،اگر دستگاه های ذی ربط به استعلامات سازمان ظرف 10 روز پاسخ ندهند به منزله موافقت آن دستگاه تلقی می گردد.ملاحظه می شود که قانون جدید تشریفات صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی در ایران را نسبت به قانون قدیم در یک اداره متمرکز کرده ولی اجرای تشریفات مزبور در عمل و با توجه به حقوق کشورهای دیگر موجبات مشکلات اداری و تاخیر در سرمایه گذاری را فراهم می سازد و به نظر می رسد موافقت وزیر هر وزارتخانه برای صدور مجوز با توجه به نوع سرمایه گذاری خارجی کافی می باشد.به طوری که در حقوق ژاپن سرمایه گذاری تاجر خارجی در آن کشور فقط با اطلاع وزارتخانه مربوط صورت پذیرفته و نیازی به صدور مجوز و سایر تشریفات ندارد.
برای تسهیل و تسریع در انجام وظایف قانونی در زمینه های تشویق،پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در وزارت امور ، اقتصادی و دارایی تشکیل گردیده است و شامل :نمایندگان دستگاه های ذی ربط وزارت کار و امور اجتماعی،وزارت صنایع و معادن،وزارت جهاد کشاورزی،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،اداره کل ثبت و مالکیت صنعتی،سازمان حفاظت و محیط زیست و سایر دستگاه های مورد لزوم می باشد.
مرکز خدمات سرمایه گذاری علاوه بر اطلاع رسانی و ارائه مشاور به سرمایه گذار خارجی،هماهنگی لازم را در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله اعلامیه تاسیس،مجوز سازمان محیط زیست،پروانه های انشعاب مربوط به آب،برق،گاز،تلفن و اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاه های ذی ربط قبل از صدور مجوز سرمایه گذاری به عمل می آورد.این مرکز،امور مربوط به روادید،اجازه اقامت و صدور پروانه کار برای افراد مرتبط با سرمایه گذاری خارجی و بالاخره بعد از صدور مجوز نسبت به ثبت شرکت مشترک،ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمایه ،مسایل گمرکی و مالیاتی و غیره هماهنگی لازم را به عمل می آورد.(مواد 16 تا 20 آیین نامه)
به نظر می رسد ایجاد مرکز خدمات سرمایه گذاری با توجه به شرح وظایف تعیین شده در آیین نامه،ابتکار جالبی است.امید است که مرکز مزبور بتواند با ارائه خدمات مورد نیاز سرمایه گذار خارجی در تشویق سرمایه گذاری نقش مهمی را ایفا نماید.ولی قبول ارائه خدمات طبق قانون سرمایه گذاری بیشتر از حد معمول بوده و با توجه به ضعف سیستم اداری در عمل مشکلاتی بوجود آورده است.

ب)شرایط و نحوه فعالیت تاجر خارجی در مناطق آزاد تجارتی ایران
منطقه آزاد تجارتی برای تشویق صادرات صنعتی،شامل کارخانجات تولیدی و صنعتی موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی دارد.معمولاَ چنین منطقه ای در بندر یا فرودگاه یا ناحیه محصور محافظت شده انتخاب می گردد و کالاهای خارجی از طریق هوا،دریا و زمین بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد و صادر می شوند.در مناطق آزاد می توان کالا را برای مدتی در انبار ذخیره کرده و در صورت لزوم آن را بسته بندی مجدد نمود تا کالا به طور سریع تحویل گردد و معمولاَ با تبدیل مواد خام و کالاهای واسطه به محصولات نهایی است که برای فروش در بازار داخلی و خارجی آماده می گردد و مالاَ درآمدهای ارزی قابل توجهی برای کشور فراهم می شود.از مناطق آزاد جهان می توان به منطقه آزاد جبل علی-بیشکک قرقیزستان-هنک کنگ-سنگاپور-شن زن(در ساحل چین نزدیک هنک کنگ)و منطقه آزاد عقبه و زرفا( در اردن) و بالاخره تایوان-کلن(در پاناما) اشاره نمود.
در ایران در سال 13368 بر اساس تبصره 19 برنامه 5 ساله اول توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده شد که در سه منطقه مرزی کشور اقدام به تاسیس مناطق آزاد تجاری بنماید و به موجب تبصرهماده 20 همان قانونی، گمرک ایران و سازمان بنادر کشتیرانی نیز مکلف به تاسیس منطقه های ویژه حراست شده ای برای این منظور شدند.متعاقباَ مناطق آزاد کیش در 1368 و قشم در 1369 و چابهار در سال 1370 تاسیس و فعالیت خود را آغاز نمودند و منطقه آزاد اروند رود (آبادان-خرمشهر) در 1383 بندر انزلی 1382 و منطقه آزاد تجارتی ارس در 1383 آغاز نموده اند.

1)شرایط سرمایه گذاری در مناطق آزاد
به موجب تبصره 22 قانون برنامه دوم 5 ساله دوم"سرمایه گذاران خارجی می توانند با مشارکت طرف ایرانی اقدام به سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی بنمایند..."و وزارت نفت نیز می تواند راساَ یا با مشارکت خارجی مجوز احداث پالایشگاه و واحدهای تولید سایر محصولات وابسته به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی که از خارج وارد می گردد یا جنبه صادراتی دارد را طبق قرارداد تنظیمی مبنی بر تحویل نفت خام و خرید فرآورده های آن ها به قیمت های بین المللی صادر نماید.
در مناطق آزاد،کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان های بین المللی می توانند طبق ماده 2 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری نمایند.
سرمایه گذار مکلف است در هر یک از مناطق آزاد که بخواهد فعالیت کند برای این منظور تقاضای خود را به همراه پرسش نامه ای به سازمان هر منطقه تسلیم می نماید که پس از بررسی،مجوز سرمایه گذاری صادر می گردد.ملاحظه می شود که صدور مجوز در منطقه آزاد با تشریفات بسیار کمتری صورت می گیرد و بهره برداری از فعالیت موضوع مجوز سرمایه گذاری منوط به مجوز بهره برداری توسط سازمان می باشد(تبصره 2 ماده مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد) البته پس از تشکیل مجمع عمومی موسس شرکت و انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل،می بایست مراتب در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد.

2)نحوه فعالیت سرمایه گذاری در مناطق آزاد
به موجب ماده 14 مقررات سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد،سرمایه گذار می تواند سهام یا سهم الشرکه خود را با موافقت سازمان منطقه به سرمایه گذار دیگر واگذار کند.در این صورت انتقال گیرنده جدید،از هر نظر جانشین سرمایه گذار اول خواهد شد.منظور از انتقال در ماده فوق اعم از امتیازات،منافع،مطالبات و دیون سرمایه گذار قدیم می باشد.به موجب ماده 20 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاریم-صنعتی جمهوری اسلامی ایران،ورود و خروج سرمایه حاصل از فعالیت های اقتصادی در هر منطقه موکول به تصمیم صاحب سرمایه بوده و سرمایه گذار از این لحاظ آزادی کامل دارد.
در اغلب مناطق آزاد کشورهایی مانند هنگ کنگ،سنگاپور،دوبی،چین،ترکیه خروج سرمایه خارجی به وسیله سرمایه گذار صد در صد آزاد می باشد.
برابر ماده 20 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در ایران،خروج سود حاصل از فعالیت اقتصادی در هر منطقه از هر لحاظ آزاد می باشد و ماده 12 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد خروج سود ویژه مربوط به اصل و منافع حاصل از فعالیت های اقتصادی سرمایه گذار خارجی را بنا به درخواست سرمایه گذار و برای سازمان هر منطقه که در ظرف یک هفته تاییدیه لازم را از تاریخ وصول درخواست نماید صادر می نماید مجاز دانسته است،سازمان هر منطقه پس از بررسی های لازم چنانچه سرمایه گذار مشمول معافیت های مالیاتی مندرج در بند (ج) ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد باشد دستور لازم در مورد خروج سود را بدون پرداخت مالیات بر درآمد صادر می نماید،ملاحظه می شود که خروج سود به طریق فوق،انگیزه سرمایه گذاری را برای خارجیان کم رنگ می کند.لذا اصلاح ماده مذکور ضروری به نظر می رسد تا سرمایه گذار بتواند بدون هیچ گونه قید و شرطی سود حاصل را با همان ارزشی که سرمایه خود را وارد کرده به خارج از کشور انتقال دهد.
سرمایه و سود سرمایه گذار خارجی در ایران از نظر ملی شدن و سلب مالکیت و سایر خطرات با توجه به ماده 21 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و عنایت به ماده 9 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد مورد تضمین و حمایت قرار گرفته،وانگهی در مناطق آزاد تسهیلات اعطایی به سرمایه گذاران خارجی از قبیل معافیت های مالیاتی و عدم شمول مقررات صادرات و واردات و عوارض گمرکی(مواد 13 و 21 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد) پیش بینی شده است و به نظر کارشناس اقتصادی تاکنون از مناطق آزاد به نحو احسن استفاده نشده است.زیرا جزیره کیش با داشتن زیبایی خاص و آب بسیار تمیز و اینکه جزیره مرجانی است از نظر گردشگری حائز اهمیت می باشد و مناطق آزاد قشم و چابهار می توانند از نظر صنعتی در زمینه صادرات مجدد و ترانزیت کالا و همچنین تامین نیازهای مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی داخلی کشور و قطعات و تجهیزات و غیره فعالیت کرده و تسهیلات لازم را برای انتقال تکنولوژی و دانش فنی به کشور فراهم سازد. احداث پل بین بند عباس و قشم مانند منطقه شانک های و شن زن در چین برای ارتباط عملیات بازرگانی مفید بنظر می رسد.منطقه اروند رود از نظر صادرات مجدد و منطقه ارس با داشتن مناظر بسیار زیبا درآمد قابل توجهی برای کشور به لحاظ گردشگری می تواند داشته باشد.

   


ثبت شرکت در اسلامشهر

چهارشنبه 10 مرداد 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |

اسلامشهر یکی از قدیمی ترین شهرستان های استان تهران است. این شهرستان شرایط و پتانسیل بالایی برای استفاده از فرصت های اقتصادی و صنعتی و همچنین ورود به فرصت های سرمایه گذاری در بخش خصوصی در تهران بزرگ به دلیل مجاورت با پایتخت ایران دارد.

برای این منظور افرادی که در این شهرستان ساکن هستند و می خواهند از فرصت های موجود استفاده کنند باید اقدام به ثبت شرکت بکنند چرا که تنها اجازه ورود به این فرصت ها اغلب به شرکت ها و اشخاص حقوقی تنها داده می شود.

در واقع شرکت های دولتی و خصوصی که خواهان برون سپاری فعالیت های خود در قالب پروژه های داخلی هستند و ان شرکت های داخلی و خارجی که خواهان دادن نمایندگی به افراد و اشخصاص ثالث هستند باید بتوانند به شخصیت مقابل خود اعتماد کامل را داشته باشند تا در صورتیکه متحمل ضرر و زیان شده و یا خواسته های انها به خوبی انجام نشد و مطابق با قرار داد کار انجام نشد امکان مراجعه به مراجع قضایی و دریافت ضرر و زیان های وارده و یا الزام به انجام تعهدات باشد.

بنابراین بهترین انتخاب همواره شخصیت های حقوقی هستند. شخصیت های حقوقی به دلیل اینکه فعالیت کاملا قانونی دارند و از همه ابعاد تعهدات و ضمانت های لازم را دارا هستند اعتبار زیادی دارند و به راحتی توسط دولت و یا شرکت های بزرگتر در صورت عدم انجام تعهدات قابل دسترسی هستند . این موضوع و داشتن سرمایه و توان انسانی و فنی لازم و بالای شرکت ها باعث شده تا دولت و شرکت های بزرگ تنها برای انجام معاملات و برون سپاری فعالیت های خود به سراغ شخصیت های حقوقی و یا انهایی که اقدام به ثبت شرکت کرده اند بروند.

اما این تنها خاصیت ثبت شرکت نمی باشد. شرکت ها به دلیل اینکه فعالیت های خود را بصورت مشارکتی و همکاری با یکدیگر و استفاده از نیروهای متخصص و کاردان انجام می دهند توانایی بسیار بالاتری نسبت به شخصیت های حقیقی دارند. انها اغلب کمبود ها و نقاظ ضعف خود را با به کار گیری افرادی توانا پوشش می دهند  و به همین دلیل سرعت و دقت و کیفیات کار بالاتری دارند.

از طرفی هم ورود در نمایشگاه های داخلی و خارجی با داشتن شخصیت حقوقی نه تنها اعتبار بالاتری برای شما به همراه دارد بلکه می تواند فرصت های بسیار زیادی برای شما فراهم کند. اصولا نمایشگاه های محل عبور و تجمع مشتریان خدمات و محصولات مختلف است. هر گاه نمایشگاهی بر پا شود مشتریان به دنبال یافتن شخصیت های توانا برای انجام فعالیت ها و یا تامین نیاز های خود به این نمایشگاه ها وارد می  شوند و تنها به دنبال شرکت ها و موسسات مختلف برای انجام نیاز های خود هستند.

البته باید خاظر نشان کرد که مشتریان نیز توجه بیشتری به شرکت ها دارند و شما در مقام مدیریت و ریاست یک سازمان و یک شرکت اعتبار بسیار بالاتری برای صحبت و مذاکره با مشتریان و شرکت های دیگر خواهید داشت.

یکی از برترین ویژگی های شرکت ها و موسسات غیر تجاری امکان مبادلات کالا و اطلاعات با شرکت ها و موسسات خارجی به شکل بسیار ساده تر است. در دنیای تجاری امروز شرکت های پیشرو اغلب اطلاعات و خدمات خود را با شرایط خاص به شرکت ها و موسسات مختلف دیگر یا به فروش می رسانند و یا مبادله می کنند. هیچ شرکت و یا موسسه خارجی وجود ندارد که اطلاعات و کالاهای خود را به تجار و افراد حقیقی به سادگی واگذار نماید. در واقع داشتن شخصیت حقوقی برگ برنده برای معاملات و تبادلات خارجی و ورود و خروج در بین بزرگان صنعت و تکنولوژی است.

استفاده از تسهیلات بانکی و موسسات مالی و توسعه فعالیت ها بدون محدودیت با سرمایه و اورده شرکا جدید و همچنین اضافه کرد دامنه فعالیت در بازار های و فرصت های جدید و روبه رو شدن با بهترین شرایط و امکانات جدید به واسطه توانایی سرمایه ای و از همه مهم تری تقسیم دارایی و سهام و مسئولیت شرکت در بین چند نفر و کم بودن بار مسئولیت بر دوش شما از جمله بزرگترین مزیت های شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری می باشد.

   


کی از مسائل مهم در اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده گرفتن مجوز فعالیت در این نهاد مالیاتی است .یکی از این مجوزها گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشد .شاید عده زیادی از فروشندگان کالا و یا ارائه کنندگان خدمات هنوز با این گواهینامه آشنایی نداشته ولی در صورتحساب های خود مالیات را محاسبه کرده و از خریداران دریافت می کنند .در صورتی که بعد از اتمام مراحل ثبت نام و تکمیل پرونده مالیاتی در سازمان مالیات بر ارزش افزوده ، اشخاص حقیقی و یا حقوقی باید مجوز لازم جهت اعمال قانونی را داشته باشند .در غیر اینصورت دریافت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده غیر قانونی است و باید از صورتحساب فروشندگان کسر گردد. دریافت مبلغ فوق فقط با مجوز سازمان مالیات بر ارزش افزوده و تحت عنوان گواهینامه ثبت نام قابل اجرا است .بعد از ثبت نام نهایی و ارائه اظهارنامه دوره ۳ ماهه مالیات بر ارزش افزوده می توانید نامه ای بنا به درخواست آن سازمان تنظیم نموده و جهت گرفتن مجوز فوق اقدام نمایید . در حال حاضر در برخی از ادارات سازمان مالیات بر ارزش افزوده به غیر از مراحل فوق اشخاص را ملزم به گرفتن تاییدیه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم می کنند .
تهران ثبت,ثبت شرکت,ثبت برند,اخذ کارت بازرگانی
طبق این دستور هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی در پایان هر دوره ۳ ماهه باید خرید ها و فروش خود را در نرم افزار online یا offline ثبت کرده و در حوزه مشخص شده در منطقه خود ارائه کرده و تاییدیه سازمان مالیات بر ارزش افزوده را دریافت کنند . در غیر اینصورت سازمان مالیات بر ارزش افزوده به هیچ عنوان گواهینامه فوق را صادر نمی کند .

این گواهینامه بنا به تشخیص حوزه مالیات بر ارزش افزوده، بصورت ۶ ماهه یا یک ساله صادر می شود ، که بعد از پایان تاریخ اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به تمدید اعتبار از حوزه مالیاتی می باشند .کلیه خریداران موظند هنگام پرداخت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب فروشندگان ، گواهینامه ثبت نام را از آنها درخواست کرده و پس از رویت آن ، و اعتبار تاریخ ، نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.

   


انتشار مذاکرات مجلس شورای اسلامی ، طبق اصل 69 قانون اساسی

انتشار قوانین وفق ماده 3 قانون مدنی

انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی وفق ماده یک قانون مدنی

 انتشار نتیجه همه پرسی ، پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به ریاست جمهوری و امضا  آن و دستور انتشار در روزنامه رسم وفق ماده1 قنون مدنی

انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی در صورت استنکاف رئیس مجلس شورای اسلامی وفق تبصره1 ماده 1 قانون مدنی

انتشار اعلان لازم جهت صدور موت فرضی در مورد  غائب مفقود الاثر وفق ماده1023 قانون مدنی

احضار متهم به وسیله روزنامه کثیر الانتشار یا محلی در صورتیکه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت در  امر جزای ابلغ ممکن نشود به استناد ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری

انتشاراعلان لازم به دارنده مجهول سند تجاری برابر مواد 324 و 327 قانون تجارت

انتشار مفاد وصیت نامه که به موجب قانون ، قابل ترتیب اثر است در صورت معلوم نبودن توافق و اختلاف ورثه نسبت به آن وفق بند 8 آئین نامه ماده 299 قانون امور حسبی مصوب سال 1322 وزارت دادگستری

انتشار آگهی دعوت هیئت بستانکاران موضوع ماده 25 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1328/4/24 مصوب 1311 وزارت دادگستری

انتشار خلاصه نامه شرکت شرکت خارجی یا شعبه آن پس از ثبت وفق ماده 20 نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310/3/2

انتشار مواد حکم قطعی راجع به اعتراض به علامت ثبتشده وفق تبصره ماده 19 قانون ثبت علایمو اختراعات موب کم تیر ماه 1310

انتشار اساسنامه و مرامنامه گروه ها  پس از صدور پروانه وفق ماده 11 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ... مصوب 1310/4/1

انتشار برخی از آراء دادگاه ها همچون آراء موضوع تبصره ماده 302 قانون آِیین دادرسی مدنی و ماده 298 قانون آیین دادرس کیفری

انجام کله سفارشات چاپی و مطبوعاتی قوه قضاییه، وزارت دادگستری و سازمان های تابعخ برابر ماده 4 اساسنامه قانون روزنامه رسمی

نشر آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

نشر آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری

انتشار مصوبات هیات دولت

انتشار آیین نامه های اجرایی مصوب هیات دولت

انتشار آیین نامه های اجرایی مصوب ریاست قوه قضاییه

انتشار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

انتشار مصوبات شورای عالی اداری

انتشار مصوبات شورای عالی شهر سازی و معماری ایران

انتشار مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

 انتشار عهد نامه های منعقده فی مابین دولت ایران و سایر دول وفق ماده 9 قانون مدنی

   


به موجب ماده 16 قانون ثبت علائم و اختراعات،اشخاص ذیل می توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است اعتراض کنند:
1-کسانی که آن علامت را علامت تجاری خود می دانند.
2-کسانی که آن علامت،با علامت آن ها تا اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را،به اشتباه می اندازند.
در هر یک از دو صورت فوق الذکر،اگر معترض کسی باشد که علامت قبلاَ به اسم او ثبت نشده است باید در حین اعتراض،برای علامت خود،مطابق مقررات مربوط،تقاضای ثبت کرده و حق الثبت و تمام مخارج مربوط به آن را قبلاَ پرداخت نماید.
مرجع رسیدگی به اعتراض،دادگاه عمومی تهران است و دادگاه های سایر نقاط کشور،صلاحیت رسیدگی به آن را ندارند و به اعتراضات مربوط به سایر نقاط نیز در دادگاه عمومی تهران رسیدگی می شود.
به دستور آیین نامه مربوط،در هر مورد مانند اعتراض بر رد تقاضای ثبت ،معترض باید مبلغی در صندوق دادگستری به ودیعه بگذارد و قبض آن را به دادخواست اعتراض پیوست کند.از وجه مزبور در صورتی که معترض محکوم به بیحقی شود،خسارت طرف پرداخت خواهد شد.در صورتی که طرف،بیش از مبلغ تودیع شده خسارت دیده باشد،می تواند برای مازاد به دادگاه رجوع نماید.

الف-اعتراض به تقاضای ثبت علامت:
برای هر علامت تجارتی که توسط اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مورد قبول واقع شد،از طرف اداره مزبور یک آگهی در روزنامه رسمی منتشر می شود که شامل نام و نشانی صاحب علامت و خصوصیات خود علامت و کالا یا کالاهایی که علامت در مورد آن ها بکار خواهد رفت،خواهد بود.هر کس می تواند ظرف سی روز بعد از انتشار آگهی،نسبت به علامت تجارتی مربوط اعتراض کند.
اعتراضات مربوط به علایم تجارتی که هنوز به ثبت نرسیده است باید کتباَ به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تسلیم گردد.در مقابل اعتراض نامه،رسیدی با ذکر تاریخ وصول،داده خواهد شد.در اعتراض نامه باید کلیه دلایل و مدارکی که معترض به استناد آن ها خود را محق در اعتراض می داند قید گردد و رونوشت گواهی شده اسنادی که ادعای معترض مبنی بر آن هاست،در صورت امکان به اعتراضنامه پیوست شود.اداره مزبور،تا ده روز از تاریخ وصول اعتراض نامه باید آن را به اقامتگاه درخواست کننده ثبت یا شخصی که وی معین و معرفی کرده است،ابلاغ کند.در ضمن ابلاغ نامه باید صراحتاَ اخطار می شود که هر گاه به اعتراض تسلیم می گردد،درخواست ثبت علامت تجاری خود را مسترد دارد.هر گاه درخواست کننده ثبت،کتباَ به اعتراض معترض تمکین نمود،درخواست او مسترد شده و مراتب کتباَ به معترض اعلام می شود.هر گاه معترض،قبلاَ علامت مربوط را به ثبت نرسانده باشد،بر طبق اظهارنامه ای که در حین اعتراض تقدیم نموده است به ثبت آن اقدام می شود.
معترض باید تا شصت روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه به درخواست کننده ثبت،به دادگاه عمومی تهران رجوع کند.مگر این که قبل از انقضای این مدت تقاضا کننده ثبت،مطابق شرح فوق به اعتراض تمکین کرده باشد.هر گاه معترض در مدت مذکور فوق به دادگاه رجوع ننمود،اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به درخواست کسی که تقاضای ثبت علامت را کرده،بعد از ملاحظه گواهی دفتر دادگاه،که حاکی از عدم تقدیم دادخواست باشد،علامت تجارتی را به نام او ثبت خواهد کرد.در این صورت حق الثبت و مخارجی که معترض،پرداخته است به نفع دولت ضبط خواهد شد.در صورتی که معترض،ظرف مهلت شصت روز فوق به دادگاه رجوع کرده و دادخواست اعتراض خود را تقدیم نماید،ولی دعوای خود را تعقیب نکند،پس از صدور گواهی دفتر دادگاه که حاکی از عدم تعقیب دعوا باشد،به ترتیب فوق عمل خواهد شد.

ب)اعتراض به علامت ثبت شده و درخواست ابطال آن.
علامت تجارتی ثبت شده،قابل اعتراض است و می توان ابطال آن را از دادگاه درخواست نمود.مرجع رسیدگی،دادگاه عمومی تهران می باشد.دادخواستی که به منظور فوق به دادگاه تقدیم می شود باید دارای ضمایم ذیل باشد:
-مستخرجه گواهی شده از اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی،مشعر بر ثبت علامتی که ابطال آن درخواست می شود.
-اصل یا رونوشت گواهی شده کلیه اسناد مثبته ادعای معترض
-وکالتنامه،در صورتی که دادخواست به وسیله وکیل داده شده باشد.
مهلت اعتراض و دادخواست ابطال علامت تجارتی ثبت شده سه سال است.در این مورد قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات می گوید:"کسی که نسبت به ثبت های راجع به علامتی،از تاریخ ثبت تا سه سال اعتراض نکرده باشد،دیگر نمی تواند نسبت به ثبت آن اعتراض نماید.مگر این که ثابت کند معترض علیه در حین ثبت،عالم بوده است که علامت را خود معترض یا کسی که به معترض انتقال داده،قبلاَ به طور مستمر استعمال کرده ولی اگر معترض علیه ثابت نماید که معترض قبل از انقضای مدت سه سال فوق از ثبت علامت اطلاع داشته است،اعتراض معترض پذیرفته نخواهد شد".
در هر دو مورد مزبور،یعنی هم در اعتراض به درخواست ثبت علامت و هم درخواست ابطال علامت ثبت شده،هر گاه معترض،در دادگاه ثابت نماید که نسبت به علامت،به واسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضای ثبت،حق تقدم داشته،دادگاه حکم خواهد داد که آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض،قبلاَ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد،حکم خواهد داد که ثبت سابق ابطال،و علامت به نام معترض ثبت گردد.ترتیبات مزبور در موردی نیز رعایت خواهد شد که اعتراض راجع به ثبت انتقال علامت یا به ثبت تغییرات خود علامت یا راجع به ثبت تغییر محصولاتی باشد که علامت برای تشخیص و امتیاز آن بکار می رود.

   


صاحب علامت تجاری،می تواند علامت تجاری را به دیگری منتقل کند یا بدون انتقال،اجازه استفاده از آن را به دیگری بدهد. لیکن،در مواردی که صاحب علامت یا قائم مقام قانونی او،استفاده از آن را به دیگری اجازه دهد این اجازه در صورتی معتبر خواهد بود که اجازه نامه مربوط به آن،در ایران به ثبت رسیده باشد. لذا،هر گونه نقل و انتقال مالکیت علامت ثبت شده باید در مرجع ثبت به ثبت برسد.

مالک علامت به موجب قانون می تواند اجازه بهره برداری از علامت ثبت شده خود را به هر شکل قانونی به دیگری اعطا نماید.در مجوز بهره برداری همچنین باید صریحاَ به این نکته اشاره شود که آیا اجازه به صورت انحصاری صادر می شود یا خیر؟و نیز این که آیا اجاره گیرنده فعلی حق اعطای اجاره های بعدی را دارد.یا خیر.اگر انحصاری یا غیر انحصاری بودن بهره برداری از علامت در مجوز ذکر نشود هر مجوز بهره برداری که به ثبت می رسد،غیر انحصاری تلقی می گردد.
مرجع ثبت مکلف است وجود شرایطی را در زمینه کنترل اجاره دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالاها یا خدمات موضوع علامت توسط اجاره گیرنده را در مجوز بهره برداری احراز کند،در غیر این صورت مجوز بهره برداری قابل ثبت نخواهد بود.
ماده 140 اعلام می دارد اگر انتقال راجع به قسمتی از کالاها یا خدمات موضوع علامت ثبت شده باشد،خروج آن از مالک اولیه علامت،به صورت مشخص در پی علامت ثبت شده در دفتر ثبت علامت تجاری،ثبت و چنانچه با انتقال مزبور طبقه یا طبقاتی کلاَ از حیطه علامت ثبت شده خارج گردد در این صورت به آن طبقه یا طبقات شماره یا شماره های فرعی از شماره (1)به تعداد طبقات مزبور تعلق می گیرد و هرگاه انتقال صرفاَ مربوط به کالاها یا خدمات ،بدون انتقال کلی طبقه مربوط واقع شده باشد ،بدواَ به طریق فوق شماره گذاری شده و پس از آن شماره فرعی از شماره فرعی طبقه مرتبط محسوب و به همین طریق به دنبال علامت ثبت شده درج می گردد.
تبصره1-هر گاه انتقالات موضوع این ماده در دفتر متمم منعکس گردد،می بایست به شماره ثبت اصلی علامت ثبت شده و صفحه و دفتر مربوط اشاره نمود.
تبصره 2-در صورت انتقال جزئی کالاها و خدمات موضوع علامت،مدت اعتبار بخش منتقل شده نمی تواند بیشتر از مدت اعتبار باقی مانده علامت ثبت شده در گواهی نامه ثبت آن باشد.
تبصره 3-در صورت انتقال جزیی کالاها و خدمات موضوع علامت،منتقل الیه می تواند درخواست صدور گواهی نامه علامت برای مدت باقی مانده از دوره اعتبار علامت ثبت شده را نماید.
تبصره 4-چنانچه علامت ثبت شده در موعد مقرر تمدید نگردد،مانع از تمدید علامت برای آن دسته از کالاها و خدماتی که قبل از موعد تمدید جزئاَ منتقل شده اند نخواهد بود.

علامت تجاری حتی پس از فوت صاحب آن قهراَ به ورثه او منتقل می شود.در هر حال،لازم است که به موجب اظهارنامه،نام صاحب جدید آن جهت ثبت،به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی،اعلام گردد.در اظهارنامه مزبور،باید نکات زیر صریحاَ قید شود:
-شماره ثبت علامت تجارتی در ایران-نام و اقامتگاه و تابعیت مالک جدید-نام و نشانی نماینده قانونی مالک جدید در ایران.لازم است که به اظهارنامه مزبور،مدارک قانونی انتقال،وکالت نامه و تصدیق ثبت علامت در ایران،ضمیمه شود.تصدیق ثبت علامت،بعد از ثبت تغییرات و درج آن در ظهر تصدیق،به صاحب جدید آن مسترد خواهد شد.
اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت،سند انتقال علامت که به امضای مالک پیشین علامت و منتقل الیه رسیده است مدارک نمایندگی قانونی،در صورت وجود،و رسید مربوط به پرداخت هزینه ها باید ضمیمه درخواست شود.
تبصره 1-تا زمانی که انتقال انجام شده در دفتر مربوط ثبت نشده باشد،مرجع ثبت فقط شخصی را که علامت به نام او ثبت شده مالک خواهد شناخت.
تبصره 2-انتقال قهری علامت با رعایت مقررات این ماده توسط ورثه و با ارائه رونوشت مصداق گواهی انحصار وراثت یا تعیین سهم الارث به ثبت رسید.
بر اساس ماده 138 مالک علامت مکلف است هر نوع تغییر راجع به اسم ،نشانی،تابعیت و اقامتگاه یا اعطای اجازه بهره برداری از علامت یا انتقال و یا اعراض از علامت ثبت شده را کتباَ و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید.اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و این آیین نامه خواهد بود.
تبصره-چنانچه رد طبقه بندی بین المللی علامت ثبت شده تغییراتی به وجود آید مالک علامت می تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی نامه علامت اعمال شود.

*نحوه ی انتقال علامت تجاری ثبت شده :
برای نقل و انتقال علامت تجاری ابتدا می بایست به دفاتر رسمی مراجعه نمایید تا سند رسمی صلح تنظیم گردد.پس از دریافت سند صلح می بایست به اداره ثبت علائم تجاری مراجعه نمایید و ضمن ارائه مدارک ذیل درخواست کتبی انتقال علامت را جهت ثبت در دفتر اداره مالکیت صنعتی به اداره ارائه نمایید تا انتقال علامت به ثبت برسد و در روزنامه رسمی درج گردد.
در همین رابطه در قانون مذکور آمده است:در مواردی که اجازه استفاده از علامت تجارتی،به امضای صاحب علامت و استفاده کننده رسیده باشد،ثبت اجازه نامه مزبور،با تقاضای کتبی صاحب علامت یا نماینده مجاز او یا تقاضای کتبی استفاده کننده صورت خواهد گرفت.

مدارک مورد نیاز جهت انتقال علامت تجاری به شرح ذیل می باشد:
الف)اشخاص حقیقی
1)کپی شناسنامه و کارت ملی مالک جدید
2)اصل سند صلح
3)اصل گواهی ثبت علامت تجاری
4)قبض پرداخت هزینه انتقال
ب)اشخاص حقوقی
1)شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضا
2)اسکن روزنامه آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره"دارندگان حق امضا"
3)اصل سند صلح
4)اصل گواهی ثبت علامت تجاری
5)قبض پرداخت هزینه انتقال

در درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید نکات ذیل صریحاَ قید شود.
1-شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران
2-اسم و نشانی و تابعیت منتقل الیه(مالک جدید)با نماینده قانونی وی،در صورت وجود
3-در صورت انتقال جزئی،بیان کالاها و خدماتی که علامت نسبت به آن ها منتقل شده است.
سند انتقال و وکالتنامه(در صورت وجود وکیل)و تصدیق ثبت علامت در ایران باید ضمیمه اظهارنامه شود.
تصدیق پس از بررسی و ظهرنویسی بنام مالک جدید به صاحب آن مسترد خواهد شد.
چنانچه انتقال،اعطا،اجازه بهره برداری،فسخ و خاتمه پیش از موعد بهره برداری یا اعراض از مالکیت علامت ثبت شده در خارج از کشور انجام شده باشد.اصل یا رونوشت و صدق سند مربوطه که در آن شماره تاریخ علامت ثبت شده در ایران قید و به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد دلیلی برای ثبت هرگونه از تغییرات ذکر شده در ایران خواهد بود.

   


شرکت با مسئولیت محدود یکی از انواع اشخاص حقوقی می باشد که به دلیل آسان بودن نسبی ثبت آن نسبت به سایر شرکتها، آمار بالاتری از لحاظ ثبتی در مقایسه با سایر اشخاص حقوقی دارد. این شرکتها بر مبنای شراکت افرادی که قصد انجام فعالیتی با هدف یکسان را دارند پدید می آید. این شراکت در قالب شرکتنامه تنظیم شده و پس از تصویب و رضایت تمام شرکت به اداره ثبت شرکتها ارسال می شود.

افرادی که قصد تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود را داشته باشند بایستی در اولین جلسه اقدام به انتخاب اعضای هیئت مدیره نمایند. هیئت مدیره یکی از ارکان شرکت با مسئولیت محدود می باشد که انتخاب آن توسط موسسین در جلسه مجمع عمومی موسسین انجام خواهد شد.

هیئت مدیره در واقع رکن اداره کننده شرکت می باشد و تمام امور شرکت در اختیار هیئت مدیره می باشد که البته هیئت مدیره با تصویب اعضای خود می تواند بخشی یا تمام اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

اصولاً هیئت مدیره در شرکتهایی با مسئولیت محدود بایستی حداقل از یک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تشکیل شده باشد که در صورتیکه تعداد افراد اقتضا کند می توانند سمت های دیگری نیز برای آنها مشخص نمایند. لازم به ذکر است که یک شخص همزمان می تواند مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره باشد که این امر بایستی به تصویب شرکا برسد. اعضای هیئت مدیره شرکت های با مسئولیت محدود می تواند از شرکا و یا خارج از آنها انتخاب شوند.

به دلیل اهمیتی که نقش هیئت مدیره در شرکتها دارد محدودیتهایی برای انتخاب اعضای هیئت مدیره توسط قانونگذار در نظر گرفته شده که در قانون به طور مستقیم به آنها اشاره شده است.

افراد زیر نمی توانند به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شوند:


    افراد ورشکسته یا اصطلاحاً محجور که برای آنها حجم ورشکستگی صادر شده است.
    افرادی که به دلیل ارتکاب به هر نوع جرم یا جنایتی از حقوق اجتماعی محروم شده باشند

هر فردی که بر خلاف شرایط و ضوابط فوق ، به عضویت هیئت مدیره شرکت درآمده باشد می تواند به تقاضای هر ذینفع و به حکم دادگاه از هیئت مدیره برکنار شود.

همچنین افراد زیر 18 سال نمی توانند به عنوان اعضای هیئت مدیره هیچ شرکتی انتخاب شوند.

همچنین به موجب قانون ، مدیرعامل می تواند خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب شود. ولی در عین حال یک شخص به نمی تواند به مدیریت عاملی بیش از یک شرکت انتخاب شود.

مدت تصدی اعضای هیئت مدیره در شرکت های با مسئولیت محدود به طور پیش فرض نامحدود می باشد به این معنی که از زمان تاسیس شرکت تا زمانی که موسسین تصمیم به تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره بگیرند.

افرادی که قصد عضویت در هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود را داشته باشند بایستی مدارک ذیل را تهیه و ارائه نمایند:

    تصویر برابر با اصل مدارک شناسایی
    گواهی عدم سوء پیشینه

اعضای هیئت مدیره با ارائه مدارک فوق و شرکت در جلسه مجمع عمومی موسسین که اقدام به انتخاب و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره می نماید با امضای صورتجلسه مربوطه قبولی سمت خود و رضایت خود را ثبت شرکت و سمت های تعیین شده و سایر مشخصات شرکت اعلام می دارند.

مشخصات کامل اعضای هیئت مدیره علاوه بر صورتجلسه، در تقاضانامه و شرکتنامه بایستی درج شده و همراه با سایر مدارک مربوطه به اداره ثبت شرکتها ارسال نمایند.

از زمان تاسیس شرکت، اعضای هیئت مدیره مسئولیت اداره شرکت را بر عهده داشته و می تواند در خصوص مسائل شرکت تصمیم گیری نمایند به عنوان مثال تعیین وضعیت حق امضاء و تغییر محل یا نشانی شرکت از جمله اختیاراتی است که هیئت مدیره داشته و با تنظیم و ارائه صورتجلسه هیئت مدیره می توانند در خصوص موارد فوق تصمیم گیری نموده و آنها را به ثبت رسانند.

   


وظایف ممیز مالیاتى

چهارشنبه 10 مرداد 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |

در صورتى‌که دفاتر تجارتى از لحاظ نحوۀ تنظیم حساب‌ها و نگهدارى و نوشتن و یا از سایر جهات به‌نظر ممیز مالیاتى قابل رسیدگى نباشد و این امر مورد تائید سرممیز مالیاتى قرار بگیرد و مردود اعلام شود. ممیز مالیاتى باید چگونگى را با ذکر دلایل کافى و به‌طور کتبى به مؤدى ابلاغ نموده و

پرونده امر را براى رسیدگى به هیئت سه نفرى حسابرسان منتخب وزیر امور اقتصادى (موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات‌هاى مستقیم) و دارائى ارسال نماید. چنانچه مؤدى ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به آن هیئت مراجعه و با ارائه دلائل کافى رفع اشکال نماید مالیات براساس همان دفاتر اخذ خواهد شد، در غیر این‌صورت هیئت سه نفرى به‌طور على‌الرأس میزان آن را تعیین خواهد نمود.

لازم به ذکر است که براى هر یک از تخلفات مندرج در ماده ۲۱ آئین‌نامه از قبیل قلم زدن مندرجات دفاتر قانونی، تراشیدن و پاک کردن و محو کردن و غیره جرائم نقدى از پنج هزار ریال الى یکصد هزار ریال حسب مورد تعیین گردیده که جزئیات و خصوصیات آن در ماده مزبور مشخص شده است.

   


ماهیت حقوقی شرکت سهامی

چهارشنبه 10 مرداد 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |

 در اینجا سوال این است که شرکت سهامی جنبه قراردادی دارد یا تاسیسی.

 در قانون تجارت, شرکت سهامی پیش از هر چیز قرارداد است و در لایحه قانونی ۱۳۴۷ این وضعیت چندان تغییری نکرده است در واقع اولا ایجاد شرکت سهامی در ثبت شرکت نیاز به کسب مجوز از دولت ندارد.ثانیا رژیم حقوقی حاکم بر بطلان  شرکت همان رژیم عام قراردادهاست. اگرچه قانونگذار در مواد ۲۷۰  به بعد لایحه قانونی ۱۳۴۷,  رژیم حقوقی خاصی برای بطلان  شرکت سهامی مقرر کرده است این امر بدان معنا نیست که در صورت رعایت نکردن مقررات عام ,  (مثل مقررات راجع به اهلیت و رضا) در تشکیل شرکت سهامی شرکت باطل نخواهد بود . در واقع در ثبت شرکت, شرکت سهامی علاوه بر تبعیت از مقررات خاص مندرج در لایحه قانونی ۱۳۴۷ , تابع مقررات عام  انعقاد قراردادها نیز خواهد بود؛ ثالثا در حقوق ایران, برخلاف حقوق کشور فرانسه در بسیاری از کشورهای دیگر, برای ایجاد شرکت سهامی ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها ضرورت ندارد و همین که شرکا اراده به تاسیس آن کردند مقررات مندرج در مواد ۱۷ و ۲۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷ را رعایت نموداند شرکت تشکیل می شود و ثبت شرکت می تواند صورت گیرد.

مع ذلک, شرکت سهامی کاملا تابع قرارداد شرکا نیست و به خصوص در لایحه قانونی ۱۳۴۷ بر جنبه   تاسیسی آن بیشتر تاکید شده است . در واقع اولا در قرارداد شرکت نمی‌توان آزادانه وضعیت حقوقی شخص حقوقی را معین کرد. این امر به ویژه در مورد شرکت سهامی عام صادق است؛ زیرا ممکن است صدها یا هزاران شریک داشته باشد؛ ثانیا شرکت ها  می توانند به اکثریت و در قالب مجامع عمومی, شرایط اساسنامه (قرارداد اولیه) را تغییر دهند و نیازی به جمع اراده همه  شرکا نیست؛ ثالثا  مدیران شرکت, وکیل ساده شرکت تلقی نمی شوند بلکه نمایندگانی هستند که در مقابل  اشخاص ثالث  از اختیارات لازم برای متعهد کردن  شرکت برخوردارند, مشروط بر آنکه تصمیمات اقداماتشان در حدود موضوع شرکت باشد ( ماده ۱۱۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷)؛ رابعا  اشخاصی که وارد شرکت می شوند اغلب یکدیگر را نمی شناسند  و هر لحظه ممکن است حقوق خود در شرکت را با انتقال سهامشان به دیگران منتقل کنند.

 بنابراین, اگر چه اشخاصی که قرارداد شرکت را منعقد می کنند یا پس از تشکیل شرکتی وارد آن میشوند,با میل خود تن به این کار می‌دهند, در حیات شرکت, نقش چندانی ندارند و شرکت در ادامه حیات خود بیشتر توابع مقرراتی است که  قانونگذار وضع کرده است با شروطی که شرکت در اساسنامه گنجانده‌اند. این امر تا آنجا صادق است که این گفته را باید تایید کرد که حیات حقوقی شرکت های سهامی خصیصه ماشینی یافته است. در واقع, ادامه حیات شرکت و ثبت شرکت مستلزم رعایت مقرراتی است که قانونگذار وضع کرده است تا شروطی که شرکا در اساسنامه گنجانده اند . این امر تا آنجا صادق است که این گفته را باید تایید کرد که حیات حقوقی شرکت های سهامی خصیصه ماشینی یافته اند.در واقع , ادامه حیات شرکت مستلزم رعایت مقرراتی است که قانون گذار وضع کرده است. قانونگذار برای تشکیل شرکت سهامی طرز کار آن مقررات جدیدی وضع کرده که آزادی عمل صاحبان سهام و نمایندگان اداره کننده شرکت را محدود می کند و تا آنجا پیش رفته که برای عدم رعایت برخی از این مقررات ضمانت اجراهای جزایی پیش بینی کرده است .وجود این مقررات و کمرنگ شدن بیش از پیش جنبه قراردادی شرکت سهامی در وضع شخصیت حقوقی شرکت سهامی نیز تاثیر گذاشته است.

   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic