ثبت ارزان شرکت - ثبت برند لاتین tag:http://isfengday.ir 2021-01-02T14:49:18+01:00 mihanblog.com لینک 2021-01-02T04:51:36+01:00 2021-01-02T04:51:36+01:00 tag:http://isfengday.ir/post/78 زهره رادیو اف تی پی ثبت ارزان برند و لوگوثبت برند تخصصی و آنلاینثبت آنلاین برند و لوگوثبت برند تضمینی و تخصصیثبت برند تخصصی و تضمینیثبت تضمینی برند و لوگو ثبت ارزان برند و لوگو

ثبت برند تخصصی و آنلاین

ثبت آنلاین برند و لوگو

ثبت برند تضمینی و تخصصی

ثبت برند تخصصی و تضمینی

ثبت تضمینی برند و لوگو

]]>
لینک 2020-12-28T03:43:29+01:00 2020-12-28T03:43:29+01:00 tag:http://isfengday.ir/post/77 زهره رادیو اف تی پی ثبت شرکت فوری و تخصصیثبت ارزان و سریع شرکتثبت ارزان برند ثبت شرکت فوری و تخصصی

ثبت ارزان و سریع شرکت

ثبت ارزان برند

]]>
لینک 2020-12-24T03:35:24+01:00 2020-12-24T03:35:24+01:00 tag:http://isfengday.ir/post/76 زهره رادیو اف تی پی ثبت شرکت آنلاین و تخصصیثبت تضمینی شرکتثبت آنلاین برندثبت برند سریع و آنلاینثبت برند ارزان و فوریثبت برند فوری و آنلاینثبت برند آنلاین و ارزانثبت برند آنلاین و تخصصیثبت برند تضمینی و تخصصیثبت برند تخصصی و آنلاین ثبت شرکت آنلاین و تخصصی

ثبت تضمینی شرکت

ثبت آنلاین برند

ثبت برند سریع و آنلاین

ثبت برند ارزان و فوری

ثبت برند فوری و آنلاین

ثبت برند آنلاین و ارزان

ثبت برند آنلاین و تخصصی

ثبت برند تضمینی و تخصصی

ثبت برند تخصصی و آنلاین
]]>
لینک 2020-12-14T07:35:03+01:00 2020-12-14T07:35:03+01:00 tag:http://isfengday.ir/post/75 زهره رادیو اف تی پی ثبت ارزان برند و لوگوثبت تخصصی برند و لوگوثبت برند سریع و ارزانثبت برند سریع و تخصصیثبت برند ارزان و تضمینیثبت برند فوری و آنلاینثبت برند آنلاین و vip ثبت ارزان برند و لوگو

ثبت تخصصی برند و لوگو

ثبت برند سریع و ارزان

ثبت برند سریع و تخصصی

ثبت برند ارزان و تضمینی

ثبت برند فوری و آنلاین

ثبت برند آنلاین و vip

]]>
لینک 2020-12-06T08:42:36+01:00 2020-12-06T08:42:36+01:00 tag:http://isfengday.ir/post/74 زهره رادیو اف تی پی ثبت برند سریع و ارزانثبت برند سریع و تخصصیثبت برند ارزان و تضمینیثبت برند فوری و آنلاین ثبت برند سریع و ارزان

ثبت برند سریع و تخصصی

ثبت برند ارزان و تضمینی

ثبت برند فوری و آنلاین

]]>
لینک 2020-11-28T10:14:58+01:00 2020-11-28T10:14:58+01:00 tag:http://isfengday.ir/post/73 زهره رادیو اف تی پی ثبت برند تخصصی و ارزانثبت فوری برند و لوگوثبت تضمینی برند و لوگوثبت شرکت تخصصی و آنلاینثبت شرکت سریع و ارزانثبت شرکت سریع و تضمینیثبت شرکت ارزان و آنلاینثبت شرکت فوری و سریعثبت شرکت فوری و تخصصی ثبت برند تخصصی و ارزان

ثبت فوری برند و لوگو

ثبت تضمینی برند و لوگو

ثبت شرکت تخصصی و آنلاین

ثبت شرکت سریع و ارزان

ثبت شرکت سریع و تضمینی

ثبت شرکت ارزان و آنلاین

ثبت شرکت فوری و سریع

ثبت شرکت فوری و تخصصی
]]>
لینک 2020-11-14T07:24:56+01:00 2020-11-14T07:24:56+01:00 tag:http://isfengday.ir/post/72 زهره رادیو اف تی پی ثبت تخصصی برند و لوگوثبت شرکت تضمینی و سریعثبت شرکت تخصصی و آنلاینثبت شرکت ارزان و آنلاینثبت شرکت فوری و آنلاینثبت شرکت آنلاین و تخصصی ثبت تخصصی برند و لوگو

ثبت شرکت تضمینی و سریع

ثبت شرکت تخصصی و آنلاین

ثبت شرکت ارزان و آنلاین

ثبت شرکت فوری و آنلاین

ثبت شرکت آنلاین و تخصصی
]]>
لینک 2020-11-04T07:51:57+01:00 2020-11-04T07:51:57+01:00 tag:http://isfengday.ir/post/68 زهره رادیو اف تی پی ثبت برند سریع و تخصصیثبت برند فوری و آنلاینثبت برند آنلاین و vip ثبت برند سریع و تخصصی

ثبت برند فوری و آنلاین

ثبت برند آنلاین و vip

]]>
لینک 2020-10-21T05:11:29+01:00 2020-10-21T05:11:29+01:00 tag:http://isfengday.ir/post/67 زهره رادیو اف تی پی ثبت شرکت با کمترین هزینهثبت شرکت بین المللیشرایط ثبت شرکتثبت شرکت سهامی ثبت شرکت فوریثبت شرکت در تهرانراهنمای ثبت شرکت تولیدیراهنمای ثبت شرکت سهامی ثبت شرکت با کمترین هزینه

ثبت شرکت بین المللی

شرایط ثبت شرکت

ثبت شرکت سهامی
 


ثبت شرکت فوری

ثبت شرکت در تهران

راهنمای ثبت شرکت تولیدی

راهنمای ثبت شرکت سهامی
]]>
نکات مهم در ابطال ثبت برند 2020-10-15T05:47:04+01:00 2020-10-15T05:47:04+01:00 tag:http://isfengday.ir/post/66 زهره رادیو اف تی پی به مجرد تسلیم اظهارنامه تقاضای ثبت علامت تجاری در اداره مالکیت صنعتی، هر ذینفع می تواند از دادگاه خاص ( شعب خاص دادگاه عمومی تهران ) ابطال ثبت علامت را درخواست نماید.در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر می توانید موارد زیر را در خصوص ثبت علامت بخوانید:- ابطال ثبت علامت تجاری یا برند- مراحل ثبت برندبا توجه به مفاد مواد 41 و 43 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری، علامت ثبت شده تجاری در موارد ذیل قابل ابطال و لغو است :1- اگر علامت ثبت شده، توان تمایز بخشی با کالا و خدمات مشابه را


به مجرد تسلیم اظهارنامه تقاضای ثبت علامت تجاری در اداره مالکیت صنعتی، هر ذینفع می تواند از دادگاه خاص ( شعب خاص دادگاه عمومی تهران ) ابطال ثبت علامت را درخواست نماید.
در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر می توانید موارد زیر را در خصوص ثبت علامت بخوانید:

- ابطال ثبت علامت تجاری یا برند

- مراحل ثبت برند

با توجه به مفاد مواد 41 و 43 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری، علامت ثبت شده تجاری در موارد ذیل قابل ابطال و لغو است :
1- اگر علامت ثبت شده، توان تمایز بخشی با کالا و خدمات مشابه را نداشته باشد. یعنی نتواند کالا یا خدمات موسسه صاحب علامت را از کالا و خدمات موسسه یا موسسات مشابه دیگر، متمایز سازد.
2- خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه و موازین شرعی باشد.
3- اگر علامت گمراه کننده باشد. یعنی مراکز تجاری یا ذهن عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالا یا خدمات یا خصوصیات کالا و خدمات گمراه کند.
4- اگر علامت عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم و سایر نشان های مملکتی یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت پوشش کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند، باشد امثال آن ، بدون اخذ اجازه از مرجع ذی ربط
5- اگر علامتی تقلید از عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا یک نام تجاری دارای اشتهار علمی باشد. به عبارت دیگر انتخاب علامت تقلیدی به منظور بهره برداری در تولید کالا یا ارائه خدماتی مشابه کالا یا خدماتی باشد که با علامت اصلی دارای شهرت و معرفیت در ایران ، تولید یا ارائه می گردد.
6- اگر علامت ثبت شده عین علامتی باشد که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب یا گمراهی شود.
7- اگر علامت ثبت شده عین یا شبیه علامتی باشد که قبلاَ برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروفیت پیدا کرده باشد، مشروط بر آن که عرفاَ میان استفاده از علامت تقلیدی و علامت معروف ارتباط وجود داشته باشد و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد کند.
8- استفاده انحصاری استفاده انحصاری و تنهایی مالک از علامت جمعی و یا بدون اطلاع دادن به اداره مالکیت صنعتی از هر گونه تغییر در ضوابط و شرایط قانونی که در مواد 31 تا 41 ق- ث- ا- ط- ع پیش بینی شده است ، از علامت جمعی ثبت شده شخصاَ استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را به دیگران بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدا و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد.
9- استفاده نشدن از علامت ثبت شده حداقل به مدت 3 سال. از دیگر مصادیق تقاضای ابطال به دلیل عدم استفاده می باشد. زیرا ثبت علامت به منظور استفاده از آن می باشد، اشخاص حق ندارند علامتی را به ثبت برسانند که نه خود از آن استفاده نمایند و نه دیگران چنین حقی را داشته باشند. بنابراین ، چنانچه علامت ثبت شده شخصاَ یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت 3 سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذینفع ، استفاده نکرده باشد و این امر در دادگاه اثبات شود به شرط آن که سبب عدم استفاده از علامت قوه قاهره نباشد، دادگاه گواهی نامه علامت ثبت شده را لغو خواهد نمود.
10- از موارد دیگری که علامت تجاری فاقد اعتبار می گردد، عدم تمدید مدت اعتبار آن است که در قانون مقرر داشته چنانچه علامت تجاری تمدید نگردد باطل می شود و در قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری ایران عدم تمدید علامت و انقضاء مدت اعتبار آن مستلزم ثبت مجدد آن علامت با سیر کلیه تشریفات قانونی دانسته است.
دادگاه پس از رسیدگی معمول حسب مورد حکم به ابطال ثبت علامت یا رد اعتراض صادر خواهد نمود. دادخواستی که به این منظور به دادگاه تقدیم می شود، باید دارای ضمایم ذیل باشد :
- مستخرجه گواهی شده از اداره کل مالکیت صنعتی، مشعر بر ثبت علامتی که ابطال آن درخواست می شود.
- اصل یا رونوشت گواهی شده کلیه اسناد مثبته ادعای معترض .
- وکالت نامه ، در صورتی که دادخواست به وسیله وکیل داده شده باشد.
شایان ذکر است، مهلت اعتراض و درخواست ابطال علامت تجاری ثبت شده سه سال است. در این مورد قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات می گوید : " کسی که نسبت به ثبت های راجع به علامتی، از تاریخ ثبت تا سه سال، اعتراض نکرده باشد، دیگر نمی تواند نسبت به ثبت آن اعتراض نماید. مگر این که ثابت کند معترض علیه در حین ثبت، عالم بوده است که علامت را خود معترض یا کسی که به معترض انتقال داده ، قبلاَ به طور مستمر استعمال کرده، ولی اگر معترض علیه ثابت نماید