ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در دو نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.
تاریخ اظهارنامه دارای آثار حقوقی فراوانی است که باید متقاضی توجه لازم نسبت به آن داشته باشد. با توجه به بند ( الف ) ماده 27 قانون مصوب 1386، تاریخ اظهارنامه مربوط به ثبت طرح صنعتی همان تاریخ تسلیم آن به اداره مالکیت صنعتی است ، مشروط بر اینکه در زمان تسلیم ، اظهارنامه حاوی کلیه اطلاعاتی باشد که شناسایی متقاضی و همچنین نمایش گرافیکی کالای متضمن طرح صنعتی را میسر سازد.
اظهارنامه باید در بردارنده مشخصات طرح باشد و در مواردی که متقاضی همان طراح نیست، اظهارنامه باید به همراه مدرکی باشد که ذی حق بودن متقاضی را برای ثبت طرح صنعتی ثابت نماید.

    انتقال حق مالکیت اظهارنامه طرح صنعتی در جریان ثبت

همان طور که در ماده 48 قانون مصوب 1386 آمده است، حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط به طرح صنعتی قابل واگذاری است.
همچنین با توجه به ماده 50 قانون مصوب 1386، قرارداد اجازه بهره برداری در رابطه با اظهارنامه مربوط به طرح صنعتی نیز امکان پذیر است.
در اجرای مواد یاد شده در قانون، در ماده 80 آیین نامه مصوب 1387 آمده است که انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطای هرگونه اجازه بهره برداری از آن باید به درخواست کتبی هر ذی نفع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد.
اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه مقرره در جدول هزینه ها خواهد بود.
با توجه به مواد یادشده ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد :
1- مالکیت اظهارنامه مربوط به طرح صنعتی قابل واگذاری به اشخاص است. همچنین اعطای هرگونه اجازه بهره برداری از اظهارنامه مربوط به طرح صنعتی نیز امکان پذیر می باشد.
2- تغییر در مالکیت اظهارنامه به درخواست کتبی هر ذی نفع از اداره مالکیت صنعتی انجام شده و باید در آن اداره به ثبت برسد. تاثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذکور است. به عبارت دیگر چنانچه این تغییر به اداره مالکیت صنعتی منعکس نشود و به ثبت نرسد نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد نخواهد بود.
3- قرارداد اجازه بهره برداری نسبت به اظهارنامه طرح صنعتی باید به اداره مالکیت صنعتی تسلیم شود. اداره یاد شده با توجه به ماده 50 قانون ، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ و اجازه بهره برداری را ثبت و آگهی می کند. تاثیر این قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراتب فوق است.
4- اجازه بهره برداری در هر حال آگهی می شود اما تغییر در مالکیت اظهارنامه نیاز به آگهی ندارد.
5- در فرضی که طراح حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه را به دیگری انتقال می دهد، منتقل الیه جایگزین وی در ادامه فرآیند  و با انجام فرآیند ثبت و اخذ گواهینامه مربوط حقوق مادی ناشی از ثبت طرح متعلق به او خواهد بود.

    استرداد اظهارنامه

حق استرداد اظهارنامه از جمله حقوقی است که در قانون مصوب 1386 برای متقاضی تحت شرایطی پیش بینی شده است.
با توجه به ماده 26 قانون مصوب 1386، متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه در جریان بررسی است، آن را مسترد نماید.
ماده 79 آیین نامه مصوب 1387 در اجرای ماده 26 قانون مصوب 1386 به شرح ذیل تدوین شده است :
متقاضی یا نماینده قانونی او در در هر زمان قبل از ثبت طرح صنعتی می تواند ضمن تسلیم درخواست تسلیم کتبی به مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد.
در صورت استرداد اظهارنامه هزینه های پرداختی مسترد نخواهد شد.