انتشار مذاکرات مجلس شورای اسلامی ، طبق اصل 69 قانون اساسی

انتشار قوانین وفق ماده 3 قانون مدنی

انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی وفق ماده یک قانون مدنی

 انتشار نتیجه همه پرسی ، پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به ریاست جمهوری و امضا  آن و دستور انتشار در روزنامه رسم وفق ماده1 قنون مدنی

انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی در صورت استنکاف رئیس مجلس شورای اسلامی وفق تبصره1 ماده 1 قانون مدنی

انتشار اعلان لازم جهت صدور موت فرضی در مورد  غائب مفقود الاثر وفق ماده1023 قانون مدنی

احضار متهم به وسیله روزنامه کثیر الانتشار یا محلی در صورتیکه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت در  امر جزای ابلغ ممکن نشود به استناد ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری

انتشاراعلان لازم به دارنده مجهول سند تجاری برابر مواد 324 و 327 قانون تجارت

انتشار مفاد وصیت نامه که به موجب قانون ، قابل ترتیب اثر است در صورت معلوم نبودن توافق و اختلاف ورثه نسبت به آن وفق بند 8 آئین نامه ماده 299 قانون امور حسبی مصوب سال 1322 وزارت دادگستری

انتشار آگهی دعوت هیئت بستانکاران موضوع ماده 25 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1328/4/24 مصوب 1311 وزارت دادگستری

انتشار خلاصه نامه شرکت شرکت خارجی یا شعبه آن پس از ثبت وفق ماده 20 نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310/3/2

انتشار مواد حکم قطعی راجع به اعتراض به علامت ثبتشده وفق تبصره ماده 19 قانون ثبت علایمو اختراعات موب کم تیر ماه 1310

انتشار اساسنامه و مرامنامه گروه ها  پس از صدور پروانه وفق ماده 11 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ... مصوب 1310/4/1

انتشار برخی از آراء دادگاه ها همچون آراء موضوع تبصره ماده 302 قانون آِیین دادرسی مدنی و ماده 298 قانون آیین دادرس کیفری

انجام کله سفارشات چاپی و مطبوعاتی قوه قضاییه، وزارت دادگستری و سازمان های تابعخ برابر ماده 4 اساسنامه قانون روزنامه رسمی

نشر آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

نشر آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری

انتشار مصوبات هیات دولت

انتشار آیین نامه های اجرایی مصوب هیات دولت

انتشار آیین نامه های اجرایی مصوب ریاست قوه قضاییه

انتشار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

انتشار مصوبات شورای عالی اداری

انتشار مصوبات شورای عالی شهر سازی و معماری ایران

انتشار مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

 انتشار عهد نامه های منعقده فی مابین دولت ایران و سایر دول وفق ماده 9 قانون مدنی